Sprejet je bil Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v študentskih in dijaških domovih ter pri zasebnikih.

S tem pravilnikom so sedaj izenačene pravice višješolskih študentov z visokošolskimi, glede bivanja v študentskih domovih in subvencioniranja bivanja.

Subvencije se dodelijo za študente, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, in če s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo nastanitveno pogodbo.

Študenti morajo izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  1. so državljani Republike Slovenije,
  2. imajo status študenta in se izobražujejo po študijskih programih, ki se izvajajo kot redni ali izredni študij, razen študija na daljavo,
  3. niso v delovnem razmerju ali ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma niso poslovodne osebe gospodarskih družb ali direktorji zasebnih zavodov ter niso prejemniki pokojnine, razen prejemniki družinske pokojnine,
  4. povprečni bruto dohodek na člana družine v preteklem letu ne presega 150 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju,
  5. stalno prebivališče imajo oddaljeno najmanj 25 km od kraja študija,
  6. niso izključeni iz študentskega doma.

 

Subvencija se izjemoma lahko dodeli tudi študentu, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km:

  • če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali
  • če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah in predloži dokazila.

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je objavljen Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, kjer kandidati preko elektronske vloge oddate prijavo za sprejem ali podaljšanje bivanja na željen študentski dom, dijaški dom, zasebni študentski dom ali k zasebniku.  

Skip to content