Za več informacij o programu klikni na sliko.

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM MEHATRONIKA

Mehatronika je sorazmerno nova študijska smer, ki pokuša preseči tradicionalno delitev tehniških ved in uveljaviti nov, celovit, sistemski pristop v razmišljanju in delovanju.
Temeljni cilj višješolskega programa je usposobiti strokovnjake za zahtevne operativne in razvojne naloge v inovativnih in v prihodnost usmerjenih podjetjih. Mehatronik načrtuje procese avtomatizacije, jih gradi, programira, nastavlja in vzdržuje. Program v okviru izbirnih modulov in predmetov omogoča študentom razviti tista znanja, ki jih bodo pri svojem konkretnem delu na določenem delovnem mestu še posebej potrebovali.
Raznolikost, pestrost in praktična usmerjenost višješolskega strokovnega študija vam zagotavljajo dobre zaposlitvene možnosti in veliko gotovost za poklicno kariero.

Mehatronika

TIPIČNA DELA INŽENIRJA/INŽENIRKE MEHATRONIKE
VODJA VZDRŽEVANJA: načrtovanje in vodenje vzdrževanja
PROGRAMER: programiranje robotov in računalniško vodenih strojev
OPERATER: delo na zahtevnih avtomatiziranih proizvodnih linijah
SERVISER: zahtevnih mehatronskih sistemov
SNOVALEC DOKUMENTACIJE: sodelovanje pri kreiranju in snovanju tehnične dokumentacije
VODJA PROJEKTOV: načrtovanje in vodenje projektov
PRODAJNI INŽENIR: vodenje in izvajanje marketinga, projektne prodaje ter sodelovanje pri snovanju poslovnih in prodajnih načrtov
SAMOSTOJNI PODJETNIK: vodenje samostojnega podjetja

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 89 KT
          Komunikacije v tehniki (20 KT)
          Osnove mehatronike (20 KT)
          Mehatronika 1 (20 KT)
          Osnove ekonomije (8 KT)
          Mehatronika 2     (21 KT)
2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 16 KT
          Avtomatizacija
          Robotika
          Proizvodni sistemi
3. Eden izmed izbirnih predmetov (5 KT)
4. Prosto izbirni predmet (5 KT)
5. Diplomsko delo (5 KT)

IZBIRNI MODULI

AVTOMATIZACIJA
Tehnični sistemi so danes, bolj kot kadarkoli prej, opremljeni z računalniškimi sistemi vodenja. Srce tovrstnih sistemov je mikroprocesor, ki zmore izvesti milijone operacij na sekundo. A če želimo, da procesor izvaja zahtevani algoritem, je potrebno ta algoritem pretvoriti v računalniški program. Sodobna orodja omogočajo zapis programske kode v enem izmed visoko nivojskih jezikov, ki omogočajo hiter razvoj programske opreme.
V okviru modula »Programiranje v avtomatiki« boste spoznali osnovne principe načrtovanja programske opreme v avtomatiki, sodobna razvojna okolja in delo z njimi, pri delu boste uporabljali najsodobnejšo strojno in programsko opremo. S pridobljenim znanjem boste sposobni izdelati programsko opremo industrijskih krmilnikov za krmiljenje, spremljanje in nadzor zahtevnih industrijskih procesov.

ROBOTIKA
Sodoben trg zahteva kakovostne proizvode po čim nižji ceni. Podjetja so zato prisiljena racionalizirati proizvodnjo, zmanjševati porabo materiala in skrajševati čas izdelave. Da bi zadostila zahtevam trga, potrebujejo delovno silo, ki bo sposobna opravljati delo 24 ur na dan, brez počitka. Tega je zmožen le stroj robot. Robot nima razuma, njegova čutila so slabo razvita. Zato potrebuje človeka, ki ga nauči opravljati zahtevna dela. To nalogo boste opravljali vi, inženirji mehatronike.
Da boste pripravljeni na tovrstne izzive, boste v okviru modula »Robotika« pridobili znanja, potrebna za vodenje in programiranje robotov, izbiro in načrtovanje robotskih prijemal, načrtovanje robotskih celic in integracijo robotov v proizvodne linije.

PROIZVODNI SISTEMI
Dandanes si načrtovanja novih proizvodov ne predstavljamo več brez pomoči sodobnih računalniških orodij. Virtualizacija nam omogoča enostavno preverjanje različnih konceptov izdelka v fazi načrtovanja, hkrati pa na osnovi računalniškega modela tudi enostavno generiranje tehnične dokumentacije, ki je ključna za izdelavo končnega proizvoda. S pomočjo računalniških analiz in simulacij lahko preverimo obnašanje izdelka pod vplivom zunanjih obremenitev in ocenimo njegovo življenjsko dobo. Računalniški model izdelka omogoča tudi enostavno generiranje programov za izdelavo na numerično krmiljenih strojih.
V okviru modula »Proizvodni sistemi« boste pridobili vsa potrebna znanja za upravljanje z omenjeno tehnologijo, sodobno opremljen laboratorij pa vam bo omogočil praktično spoznavanje omenjenih tehnologij.

 

Višje strokovno izobraževanje v RS je kot kratki cikel samostojen steber terciarnega izobraževanja in kot tak del 1. bolonjske stopnje ter zagotavlja 6. stopnjo izobrazbe.
Študijski programi temeljijo na podlagi poklicnih standardov, ki so odraz aktualnih potreb po kadrih, znanjih in veščinah ter najsodobnejših trendov v stroki.
V času študija lahko študent koristi v sklopu praktičnega izobraževanja mednarodno izmenjavo preko Erasmus+.

Poslanstvo naše šole
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

PRIJAVA ZA VPIS

Prijavite se na podlagi Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje, in sicer v rokih:
1. prijavni rok je od 20. 2. do 15. 3. 2024,
2. prijavni rok je od 23. 8. do 29. 8. 2024.
Prijavite se lahko z E- prijavnim obrazcem na spletnem portalu višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps
Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljete priporočeno po pošti ali osebno oddate na naslovu: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

 

TRAJANJE IN POGOJI ŠTUDIJA

Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem kreditnem sistemu (ECTS).
Redni študij traja 2 leti oz. 4 semestre. Študijski programi se izvajajo v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega:
• 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in
• 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Izredni študij je časovno in izvedbeno prilagojen ter traja 2,5 leta oz. 3 cikluse.

Praktično izobraževanje

40 % študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in poteka v podjetju ob podpori mentorjev. Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje realnih delovnih izkušenj že v času študija.
Če ima kandidat najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, se mu opravljanje praktičnega izobraževanja lahko prizna.

Študijski proces

• Študijski proces poteka v obliki predavanj, seminarskih, laboratorijskih in terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.
• Študent izdela seminarske/projektne naloge, poročila, diplomsko delo in jih zagovarjajo.
• Študent ima elektronski indeks.
• Prijava in odjava na izpit je elektronska preko interneta.
• Izpitni roki so določeni z letnim delovnim načrtom šole na začetku študijskega leta in objavljeni na spletni strani.
• Po zaključku predavanj posameznega predmeta so razpisani najmanj 3 izpitni roki.
• Študent lahko izpit opravi z delnimi izpiti.
• Študent uporablja tiskana in e-študijska gradiva (e-učilnico).
• Študent si sposoja dodatna gradiva v knjižnici ŠC Celje.

ZAKAJ ŠTUDIRATI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI?

• Višješolski programi so dvoletni in hitro pridem do želene izobrazbe in zaposlitve.
• Izobraževanje poteka na šoli, v sodobno opremljenih predavalnicah, laboratorijih in v podjetjih.
• Pridobim kakovostno strokovno znanje in kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
• Pridobim praktično uporabna znanja, ki jih lahko takoj uporabim v praksi ali pri nadaljnjem študiju.
• Skupaj z mentorjem v podjetju izberem temo praktičnega diplomskega dela.

 

ŠOLSKI CENTER CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Pot na Lavo 22, 3000 Celje – SI

 (Google zemljevid)

Telefon: 03/428-58-53
E-pošta: vss@sc-celje.si

Spletna stran: vss.sc-celje.si

IBAN: SI 56 0110 0603 069 6740
BIC banke: BSLJSI2X
Davčna številka: 76965007
Matična številka: 5082692007

 

Skip to content