Za več informacij o programu klikni na sliko.

 

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM GRADBENIŠTVO

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je pred gradbeniki pojavila naloga prilagajanja naše zakonodaje in načina dela evropskim normativom. Med prvimi smo sprejeli evropske standarde in z zakonom predpisali njihovo uporabo.
Postopoma se spreminja vrednotenje rezultatov dela. Uvajajo se nove tehnologije (tudi roboti za zidanje opečnih sten, tiskanje stanovanjskih hiš z velikimi posebnimi tiskalniki,…) in novi materiali (izolacijski, fasadni materiali in novi materiali za različne obloge stavb oz. objektov, posebna lepila in malte,…), spreminjajo se normativi porabe časa in materiala. Poudarek je tudi na racionalni rabi energije (gradnja pasivnih, nizkoenergijskih stanovanjskih stavb, …) in na varstvu okolja ter na varnosti in zdravju pri delu.
Vsem tem izzivom sledi tudi študijski program gradbeništva, ki je kompetenčno zasnovan v izbirnem in obveznem delu izobraževanja. Modularna zgradba programa omogoča izbirnost, povezovanje teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj, glede na željo študenta oz. potrebe delodajalcev. Praktično izobraževanje pri delodajalcih omogoča pridobivanje znanj in prve praktične izkušnje. Med študijem boste razvijali samoiniciativnost, podjetnost ter sami predlagali teme seminarskih in projektnih nalog.

Gradbeništvo

TIPIČNA DELA INŽENIRJA/INŽENIRKE GRADBENIŠTVA
VODJA GRADBIŠČA: samostojno vodenje manj zahtevnih objektov ali pomoč vodji gradbišča zahtevnega objekta;
VODJA PROIZVODNJE: samostojno vodenje in upravljanje proizvodnih procesov;
PROJEKTANT TEHNOLOG: izdelava tehnoloških načrtov, načrtov opažev, terminskih planov, projektov betona;
PROJEKTANT OBDELOVALEC: izdelava opažnih in armaturnih načrtov, izdelava oz. obdelava arhitekturnih načrtov, obdelava načrtov nizkih gradenj;
VODJA VZDRŽEVANJA: vodenje vzdrževanja stanovanjskih objektov, proizvodnih objektov in komunalne infrastrukture;
KALKULANT: normiranje gradbeno-obrtnih del in priprava popisov, predračunov, obračunov, terminskih planov in ponudb za posamezna dela ali zaključene sklope gradbeno-obrtnih del, izdelava pokalkulacij;
SAMOSTOJNI PODJETNIK: vodenje in organiziranje del lastnega podjetja za gradnjo manj zahtevnih objektov.

POGOJI ZA DOKONČANJE ŠTUDIJA

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 87 KT
          Poslovne komunikacije v gradbeništvu (18 KT)
         Gradbeništvo I (30 KT)
         Gradbeništvo II (26 KT)
         Predmet Konstrukcije 1 (7 KT)
         Predmet Strokovna terminologija v tujem jeziku v gradbeništvu (6 KT)
2. Izbirni modul v obsegu 17 KT
         Operativni modul
3. Prosto izbirni predmet 5 KT
4. Eden od izbirnih predmetov v obsegu 6 KT
5. Diplomsko delo 5 KT

IZBIRNI MODULI

OPERATIVNI MODUL (Inženirska geodezija, Kalkulacije in poslovanje ter Tehnologija gradbene proizvodnje) 

Vedno bolj zahtevni tehnološki procesi, kvaliteta in kontrola izdelave zahtevajo sodobna, operativna, interdisciplinarna znanja, ki omogočajo načrtovanje, koordinacijo in vodenje posameznih delovnih procesov gradnje. Analiziranje in vrednotenje delovnega procesa, konstantna kvalitativna in časovna kontrola izdelave so stalnica. Od sodobnega menedžerja – vodje del se zato pričakujejo vodstvene sposobnosti, kreativnosti, sposobnosti hitrega odločanja in ukrepanja.
Inženir gradbeništva, v vlogi izvajalca oz. nadzornika del, mora biti usposobljen in opremljen s sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško in programsko opremo ( program MS Project, nova BIM tehnologija, …), da lahko v vsakem trenutku komunicira z vsemi udeleženci gradnje in s pomočjo analize ugotavlja stanje na gradbišču. Prav tako pa mora poznati osnove geodetskih del in nalog na gradbiščih stavb ter gradbenih inženirskih objektov.

PROSTO IZBIRNI PREDMETI

STAVBE
Poznavanje osnov za uspešno in pravilno načrtovanje ter projektiranje oz. tudi za izvajanje različnih objektov visokogradnje je ključnega pomena za vsakega inženirja gradbeništva. Le ta spozna različne konstrukcijske sisteme in materiale pri gradnji raznovrstnih objektov s sistemi temeljenja (pasivna, nizkoenergetska zasnova stavb, …) ter z načeli potresno varne gradnje.
Vsekakor pa je pri tem tudi pomembno poznavanje principov zagotavljanja varnosti pri požaru stavb oz. objektov.
Osnova za vse to je poznavanje osnovne gradbene zakonodaje, na osnovi katere se izdela potrebna večfazna projektna dokumentacija. Ena od teh faz je tudi idejna zasnova stanovanjske hiše, ki jo izrišejo študenti gradbeništva s pomočjo ustreznega računalniškega programa (AUTOCAD, ARCHICAD, …) v obliki arhitekturnih načrtov (tlorisi, prerezi, fasade, …).

PROMETNI OBJEKTI
Posebej danes, ko se v Sloveniji in Evropi pospešeno gradi različna prometna infrastruktura (ceste, križišča, železnice, predori, …), je tudi potrebno znanje s področja modeliranja in analiziranja prometnih objektov ter reševanja tehničnih problemov pri izvajanju del v nizkogradnji.
V zvezi s tem pri tem izbirnem predmetu študent spozna najnujnejše vsebinske sklope, ki se vežejo na vrste prometa, projektiranje cest in križišč, mestne površine (mestne ceste, mirujoč promet, kolesarske steze, hodniki, …), svetlobne signalne naprave, gradnjo in vzdrževanje cest ter železnic. Pri tem je potrebno poznavanje osnovne veljavne zakonodaje, ki velja za področje nizkogradnje oz. za prometne objekte, saj se na osnovi te zakonodaje tudi pravilno izrišejo projekti prometnic (cest, železnic,…) v situacijskem, prečnem in vzdolžnem profilu z ustreznim razpoložljivim računalniškim programom z izračunom kapacitete prometnice (ceste, …).

Višje strokovno izobraževanje v RS je kot kratki cikel samostojen steber terciarnega izobraževanja in kot tak del 1. bolonjske stopnje ter zagotavlja 6. stopnjo izobrazbe.
Študijski programi temeljijo na podlagi poklicnih standardov, ki so odraz aktualnih potreb po kadrih, znanjih in veščinah ter najsodobnejših trendov v stroki.
V času študija lahko študent koristi v sklopu praktičnega izobraževanja mednarodno izmenjavo preko Erasmus+.

Poslanstvo naše šole
Šola skupaj z gospodarstvom zagotavlja motiviran, kreativen, odgovoren in strokovno usposobljen inženirski kader.

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

PRIJAVA ZA VPIS

Prijavite se na podlagi Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje, in sicer v rokih:
1. prijavni rok je od 20. 2. do 15. 3. 2024,
2. prijavni rok je od 23. 8. do 29. 8. 2024.
Prijavite se lahko z E- prijavnim obrazcem na spletnem portalu višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps
Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec pošljete priporočeno po pošti ali osebno oddate na naslovu: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

TRAJANJE IN POGOJI ŠTUDIJA

Višješolski študijski programi so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami (KT) po evropskem kreditnem sistemu (ECTS).
Redni študij traja 2 leti oz. 4 semestre. Študijski programi se izvajajo v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega:
• 24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in
• 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.

Izredni študij je časovno in izvedbeno prilagojen ter traja 2,5 leta oz. 3 cikluse.

Praktično izobraževanje

40 % študijskega programa temelji na izkustvenem učenju in poteka v podjetju ob podpori mentorjev. Praktično izobraževanje omogoča neposreden stik z delodajalci in pridobivanje realnih delovnih izkušenj že v času študija.
Če ima kandidat najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj, se mu opravljanje praktičnega izobraževanja lahko prizna.

Študijski proces

• Študijski proces poteka v obliki predavanj, seminarskih, laboratorijskih in terenskih vaj in strokovnih ekskurzij.
• Študent izdela seminarske/projektne naloge, poročila, diplomsko delo in jih zagovarjajo.
• Študent ima elektronski indeks.
• Prijava in odjava na izpit je elektronska preko interneta.
• Izpitni roki so določeni z letnim delovnim načrtom šole na začetku študijskega leta in objavljeni na spletni strani.
• Po zaključku predavanj posameznega predmeta so razpisani najmanj 3 izpitni roki.
• Študent lahko izpit opravi z delnimi izpiti.
• Študent uporablja tiskana in e-študijska gradiva (e-učilnico).
• Študent si sposoja dodatna gradiva v knjižnici ŠC Celje.

ZAKAJ ŠTUDIRATI NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI?

• Višješolski programi so dvoletni in hitro pridem do želene izobrazbe in zaposlitve.
• Izobraževanje poteka na šoli, v sodobno opremljenih predavalnicah, laboratorijih in v podjetjih.
• Pridobim kakovostno strokovno znanje in kompetence, ki jih trg dela potrebuje.
• Pridobim praktično uporabna znanja, ki jih lahko takoj uporabim v praksi ali pri nadaljnjem študiju.
• Skupaj z mentorjem v podjetju izberem temo praktičnega diplomskega dela.

 

ŠOLSKI CENTER CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Pot na Lavo 22, 3000 Celje – SI

 (Google zemljevid)

Telefon: 03/428-58-53
E-pošta: vss@sc-celje.si

Spletna stran: vss.sc-celje.si

IBAN: SI 56 0110 0603 069 6740
BIC banke: BSLJSI2X
Davčna številka: 76965007
Matična številka: 5082692007

 

Skip to content