17. 11. 2022 so bila v  okviru Kluba diplomantov s področja gradbeništva izvedena predavanja na temo:

 

1.      Prednosti in slabosti različnih tehnologij gradenj premostitvenih objektov v gradbeništvu

Predavatelj Igor Štuhec, univ. dipl. inž. grad., zaposlen na DRI d.d., Ljubljana, gradbeni nadzorni inženir družbe.

2.      Praktična uporaba gradbene in prostorske zakonodaje

Predavatelj Simon Tekavec, univ. dipl. inž. arh., zaposlen na mestni občini Maribor, Sektor za urejanje prostora in predavatelj na VSŠ.

 

Predavanja se je udeležilo 31 udeležencev, in sicer diplomanti VSŠ programa gradbeništvo, redni  in izredni študenti VSŠ programa gradbeništvo, učitelji SŠGVO ter predavatelji VSŠ.

Igor Štuhec je izvedel zanimivo predavanje z naslovom ”Prednosti in slabosti različnih tehnologij gradenj premostitvenih objektov v gradbeništvu”. V predstavitvi ”Power Point” je tekstovno in grafično, tudi z različnimi fotografijami, prikazal pet različnih vrst gradenj premostitvenih objektov, to je gradnjo mostov, viaduktov, podvozov, nadvozov.  Kot poseben primer med temi glavnimi vrstami gradenj je bila tudi prikazana prosto- konzolna gradnja mostu s poševnimi prednapetimi jeklenimi kabli (t. i. ”harfa” oblika), ki držijo v fazi gradnje po korakih posamezno izdelane  konzolne segmente zgornje mostne konstrukcije , ki so lahko iz AB ali pa so jekleni (med seboj varjeni).  Kot takšen najlepši primer je bila na kratko prikazana gradnja mostu na Pelješac na Hrvaškem.  

Simon Tekavec je na kratko in jedrnato predstavil zgodovinski pregled glavne veljavne spreminjajoče se prostorske- urbanistične in gradbene zakonodaje (zakonov) od leta 1967 do 2021. Nadalje je prikazal postopek sprejetja občinskega prostorskega načrta oz. občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), kar je osnova za posege v prostor oz. za ustrezno gradnjo različno dovoljenih objektov. Praktično je tudi orisal pomen lokacijske informacije, postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za objekte ter možno legalizacijo objektov, ki so bili nelegalno zgrajeni do konca leta 2004. 

 

Na koncu obeh predavanj so bila zastavljena predavateljema tudi zanimiva vprašanja in okoli le teh se je med vsemi udeleženci razvila zanimiva in konstruktivna razprava.

Organizator srečanja:

Borut  Šušteršič

 

Skip to content