Razpis volitev predstavnikov študentov VSŠ za člane Sveta zavoda Šolski center Celje

 1. člen Zakona VSI določa, da so predstavniki VSŠ v Svetu zavoda:

 • delavec zavoda, ki je zaposlen/ima domicilj na VSŠ,

 • predsednik strateškega sveta,

 • trije predstavniki študentov.

 

Naloge Sveta zavoda ŠC Celje (8. člen ZVSI):  

 • imenuje in razrešuje direktorja zavoda in ravnatelja šole,

 • sprejema razvojni program šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,

 • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, sprejema finančni načrt in zaključni račun šole,

 • obravnava poročila o študijski problematiki,

 • odloča o pritožbah v zvezi s statusom študenta, o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,

 • obravnava zadeve, ki mu jih predložijo predavateljski zbor, študijska komisija in komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, študenti oziroma skupnost študentov, ter

 • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Predstavnike študentov višje strokovne šole lahko volijo študenti, vpisani v študijskem letu v katerem se izvaja volilni postopek, ne glede na to ali se izobražujejo redno ali izredno, s skupne volilne liste.

Sodelujte pri predlaganju kandidatov in oblikovanju kandidacijske liste. Svojo kandidaturo ali predlog za kandidata svojega študijskega kolega, posredujte do ponedeljka, 11. 11. 2019 do 12. ure na E-naslov: vss@sc-celje.si

Svoje predstavnike v svet zavoda boste izvolili na neposrednih in tajnih volitvah, ki bodo potekale v ponedeljek, 25. 11. 2019.

 

 

Nazaj