Za kandidate, ki so srednjo šolo končali v tujini, se v postopku upoštevajo zaključno spričevalo, spričevali zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja oziroma dokazilo o opravljenem mojstrskem, delovodskem oziroma poslovodskem izpitu z overjenim prevodom v slovenski jezik.

Kandidati pošljejo tuje listine o izobrazbi na višjo strokovno šolo, v prijavi navedeno na prvem mestu. Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja na podlagi priložene tuje listine o izobrazbi kandidata v skladu s predpisi o priznavanju izobraževanja. O tem kandidatu izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjuje predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se je prijavil. Po končanem postopku priznavanja izobraževanja višja strokovna šola pošlje višješolski prijavni službi odločbo, ki mora vsebovati ocene zadnjih dveh letnikov in zaključka izobraževanja pretvorjene v ocenjevalno lestvico, ki se uporablja v Republiki Sloveniji.

Obrazce najdete na spletni strani VIŠJEŠOLSKE PRIJAVNE SLUŽBE v rubriki “Obrazci“.

Skip to content