Spoštovani,

Šolski center Celje, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene.

V študijskem letu 2018/2019 bomo na Višji strokovni šoli v projekt, v okviru katerega bomo izvajali višješolske strokovne programe avtoservisni menedžment, gradbeništvo, mehatronika in strojništvo, za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

Za izbrane in vpisane izredne študente bo študij od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačen, če bodo redno izpolnjevali svoje študijske obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Šola pa lahko udeležencem zaračuna prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2011).


Kdo se lahko vključi v program?

V program brezplačnega študija se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje in imeti mora aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študent, ki je že bil vpisan tri leta v višješolski program, se ne more vključiti v projekt. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat izpolniti prijavo in dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. potrdilo delodajalca, izpis ZPIZ o zavarovanju v Republiki Sloveniji, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, ipd.).


Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim vpisanim in izbranim kandidatom v program, se sklene pogodba o izobraževanju. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo študent moral opraviti, pri čemer se upoštevajo predhodno opravljene študijske obveznosti.

Če študent ne opravi vseh obveznosti določenih v pogodbi ali prekine študij, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

 

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali študenti, vključeni v projekt trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič  – ob vključitvi udeležencev v program; drugič – najkasneje 4 tedne po zaključku programa in tretjič – najkasneje 6 mesecev po zaključku programa. 


Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija višje šole je za študijsko leto 2018/2019 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • za 1. letnik/ciklus je razpisanih 40 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je enak merilom, ki veljajo v primeru omejitve vpisa za prvi vpis v študijski program: več na http://vps.vss-ce.com/VPS/;
  • za 2. ciklus je razpisanih 30 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je število opravljenih kreditnih točk, in sicer najmanj 20 KT in povprečna ocena opravljenih izpitov;
  • za 3. ciklus je razpisanih 30 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je število opravljenih kreditnih točk, in sicer najmanj 40 KT in povprečna ocena opravljenih izpitov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklusih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.


Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Višje strokovne šole, in sicer https://vss.sc-celje.si. 

Rok za prijavo v projekt je sreda, 10. 10. 2018 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjena obrazca, ki sta priloga tega vabila ter dodatna dokazila, ki so navedena na prijavi – v primeru vpisa v 1. ciklus študija.

 
Vlogo pošljete po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« na naslov Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, z navedbo polnega naslova pošiljatelja, ali oddate osebno v referatu višje šole. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 15. 10. 2018. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju v okviru projekta.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov alojz.razpet@sc-celje.si oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 9. in 11. uro na referat šole tel. št. 03 428 58 53.

Obrazci:

 

MUNERA 3 – Obrazec za prijavo – VSŠ

MUNERA 3 – Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega CE

 


Skip to content