7. VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7.1 13. člen - (prenehanje veljavnosti predpisov)

Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00 in 27/02) preneha veljati 1. maja 2004.
Odredba o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 53/00 in 27/02) preneha veljati 1. maja 2004.
7.2 14. člen - (začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2004.Št. 017-126/2002
Ljubljana, dne 5. marca 2004.
EVA 2003-2111-0110
dr. Tea Petrin l. r.
    Ministrica
    za gospodarstvo


٭ Ta pravilnik vsebinsko povzema direktivo ES o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih meja (73/23/EGS) kot je bila dopolnjena z direktivo ES 93/68/EGS.     
1. maja 2004.