P R A V I L N I K o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej - Uradni list RS 27/2004 z dne 23. 3. 2004
I. SPLOŠNE DOLOČBE II. IZJEME III. DAJANJE V PROMET IV. DOMNEVA O SKLADNOSTI V. OBVEŠČANJE VI. OZNAKA CE VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA Priloge