1. I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 1. člen - (vsebina)
Ta pravilnik opredeljuje električno opremo, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, zahteve za njeno varnost in pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, za dajanje električne opreme v promet.
1.2 2. člen - (pomen izrazov)

Za namene tega pravilnika pomeni "električna oprema" vsako opremo, pri kateri se pri delovanju uporablja električna napetost med 50 V in 1.000 V za izmenični tok ter med 75 V in 1.500 V za enosmerni tok, razen električne opreme in pojavov, navedenih v Prilogi II, ki je sestavni del tega pravilnika.