8. Priloge
8.1 PRILOGA I

    Glavni elementi ciljev v zvezi z varnostjo električne opreme, namenjene za uporabo znotraj določenih napetostnih mej
8.1.1 1. Splošni pogoji
    a) Na električni opremi ali, če to ni mogoče, na spremljevalnem obvestilu morajo biti označene bistvene lastnosti, katerih upoštevanje in poznavanje zagotavlja, da se bo električna oprema uporabljala varno in za namene, za katere je bila narejena.
    b) Na električni opremi ali, kjer to ni mogoče, na embalaži mora biti jasno odtisnjeno ime proizvajalca ali zaščitna znamka ali blagovna znamka.
    c) Električna oprema in njeni sestavni deli morajo biti izdelani tako, dazagotavljajo varno in pravilno sestavljanje in priključitev.
    d) Električna oprema mora biti zasnovana in izdelana tako, da je zagotovljena zaščita pred nevarnostmi, navedenimi v 2. in 3. točki te Priloge, pod pogojem, da se oprema uporablja za namene, za katere je bila narejena, in je ustrezno vzdrževana.
8.1.2 2. Zaščita pred nevarnostmi, ki izvirajo iz električne opreme

    V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo:

    a) da so osebe in domače živali primerno zaščitene pred nevarnostjo fizične poškodbe ali drugo škodo, ki jo utegne povzročiti neposreden ali posreden dotik  z električno napetostjo;

    b) da ne nastajajo temperature, električni obloki ali sevanja, ki bi povzročili nevarnost;

    c) da so osebe, domače živali in premoženje primerno zaščiteni pred neelektričnimi nevarnostmi, ki jih lahko povzroči električna oprema in ki se odkrijejo na podlagi izkušenj;

    d) da izolacija ustreza predvidenim okoliščinam.
8.1.3 3. Zaščita pred nevarnostmi, ki jih lahko povzročijo zunanji vplivi na električno opremo
    V skladu s točko 1 je treba določiti tehnične ukrepe, ki zagotavljajo:
    a) da električna oprema izpolnjuje pričakovane mehanske zahteve na tak  način, da osebe, domače živali ali premoženje niso ogroženi;
    b) da je električna oprema odporna na nemehanske vplive v pričakovanih okoliških razmerah na tak način, da osebe, domače živali in premoženje niso ogroženi;
    c) da električna oprema ne ogroža oseb, domačih živali in premoženje v predvidljivih razmerah zaradi preobremenitev.
8.2 PRILOGA II - Električna oprema in pojavi izven obsega tega pravilnika
8.2.1 Električna oprema, ki se uporablja v eksplozivni atmosferi.
8.2.2 Električna oprema za radiološke in medicinske namene.
8.2.3 Električni deli za tovorna in osebna dvigala.
8.2.4 Števci električne energije.
8.2.5 Vtiči in vtičnice za domačo uporabo.
8.2.6 Električni pastirji.
8.2.7 Elektromagnetne združljivosti.
8.2.8 Specializirana električna oprema za uporabo na ladjah, zrakoplovih ali železnici, ki izpolnjuje varnostna določila drugih mednarodnih organov, v katerih sodelujejo države članice.
8.3 PRILOGA III - Oznaka o skladnosti CE in ES izjava o skladnosti
8.3.1 A) Oznaka o skladnosti CE

    Oznaka CE je sestavljena iz začetnic "CE", ki imajo naslednjo obliko:
    – če se oznaka CE pomanjša ali poveča, je treba upoštevati razmerja, podana na zgornji kalibrirani risbi,
    – razni sestavni deli oznake CE morajo imeti enako vertikalno dimenzijo, ki ne sme biti manjša od 5 mm.
8.3.2 B) ES izjava o skladnosti

    ES izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje elemente:
– ime in naslov proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika s sedežem v Evropski skupnosti,
– opis električne opreme,
– napotitev na harmonizirane standarde,
– kjer je to primerno, napotitev na specifikacije, na katere se ES izjava o skladnosti nanaša,
– identifikacijo podpisnika, ki je pooblaščen, da prevzema obveznosti v imenu proizvajalca, ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti,
– zadnji dve številki leta, v katerem je bila oznaka CE nameščena na električno opremo.
8.4 PRILOGA IV - Interna kontrola proizvodnje
8.4.1 1. Interna kontrola proizvodnje je postopek,
pri katerem proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki izvršuje obveznosti v skladu z 2. točko te priloge, zagotavlja in izjavlja, da električna oprema izpolnjuje zahteve tega pravilnika. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora
namestiti oznako CE na vsak proizvod in
podati pisno ES izjavo o skladnosti.
8.4.2 2. Proizvajalec mora pripraviti tehnično dokumentacijo
v skladu z zahtevami v 3. točki te priloge in jo mora imeti na razpolago on ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti za nadzorni organ, kot je opredeljen v 11. členu tega pravilnika, za namene inšpekcije
jo hraniti vsaj še 10 let potem, ko je proizveden zadnji proizvod.
Kadar niti proizvajalec niti njegov pooblaščeni zastopnik nista ustanovljena v Evropski skupnosti, je to obveznost odgovorne osebe, ki da električno opremo na trg.
8.4.3 3. Tehnična dokumentacija
mora omogočiti, da se z njeno pomočjo ugotovi skladnost električne opreme z zahtevami tega pravilnika. Za tako ugotovitev mora tehnična dokumentacija vsebovati podatke o zasnovi, proizvodnji in delovanju električne opreme.
Vsebovati mora:
– splošni opis električne opreme,
– shematičen prikaz zasnove, izdelavne risbe ter načrte komponent, podsestavov, vezij itd.,
– opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje omenjenih risb, shem in delovanja električne opreme,
– seznam standardov, ki so bili uporabljeni v celoti ali delno, ter opis rešitev za dosego skladnosti s tem pravilnikom, kadar standardi niso bili uporabljeni,
– rezultate izračunov pri razvoju, izvedenih preiskav itd.,
– poročila o preskusih.
8.4.4 4. Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik
s sedežem v Evropski skupnosti mora hraniti kopijo ES izjave o skladnosti skupaj s tehnično dokumentacijo.
8.4.5 5. Proizvajalec mora ukreniti
vse potrebno, da proizvodni proces zagotavlja skladnost proizvedene električne opreme s tehnično dokumentacijo, navedeno v 2. točki te priloge ter z zahtevami tega pravilnika.
8.5 PRILOGA: SEZNAM STANDARDOV KI ZAGOTAVLJAJO SKLADNOST…