6. VI. OZNAKA CE
6.1 10. člen - (CE označevanje)

Proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti mora na opremo ali, če to ni mogoče, na njeno embalažo, na predstavitveno dokumentacijo ali na garancijsko izjavo, namestiti oznako skladnosti CE v skladu z zahtevami v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika, tako da je vidna, lahko čitljiva in obstojna.
    Na električno opremo ni dovoljeno nameščati oznak, ki bi lahko zavajale glede pomena in oblike oznake CE. Na električni opremi, njeni embalaži, navodilih ali garancijski izjavi so lahko nameščene tudi druge oznake, če s tem vidnost in čitljivosti oznake CE ni zmanjšana.
    Ne glede na določbe 9. člena tega pravilnika velja:
    – če nadzorni organ na trgu ugotovi, da je oznaka CE nameščena neupravičeno, mora proizvajalec opreme ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti poskrbeti za to, da bo električna oprema glede določb, ki zadevajo oznako CE, izpolnjevala veljavne predpise ter prenehati s kršitvami pod pogoji, ki jih določi nadzorni organ,
    – če se neustreznosti ne odpravijo, mora nadzorni organ ukreniti vse potrebno, da se prepreči oziroma prepove dajanje v promet neustrezne električne opreme ali da se neustrezna električna oprema umakne s trga v skladu s postopkom, določenim v 9. členu tega pravilnika.
6.2 11. člen - (nadzor)

Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvaja Tržna inšpekcija Republike Slovenije.
    Nadzorni organ mora o vsakem ukrepu glede omejevanja ali prepovedi dajanja električne opreme v promet, ki ga izvede v skladu z določbo 9. člena, obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Obveščanje izvede v skladu s predpisom o načinu izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
    Obveščanje Evropske komisije in držav članic EU o ukrepih nadzornih organov iz prejšnjih odstavkov tega člena se izvede v skladu s predpisom o načinu izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
6.3 12. člen - (organi za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti)

V skladu z 12., 13. in 14. členom zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, določi organ za izvajanje postopkov o ugotavljanju skladnosti električne opreme po tem pravilniku.
    Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, obvesti Evropsko komisijo in države članice EU o priglasitvi organov iz prejšnjega odstavka v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi sporazumi.