5. V. OBVEŠČANJE
5.1 9. člen - (ukrepi nadzornega organa)

Če nadzorni organ, ki izvaja nadzor trga, iz varnostnih razlogov prepove dajanje neke opreme v promet ali če omeji njen prost pretok, mora o tem nemudoma obvestiti ministrstvo, pristojno za gospodarstvo in podati razloge za tako odločitev, predvsem pa navesti:
    – ali je njeno neskladnost s 4. členom tega pravilnika mogoče pripisati nezadostnostim v harmoniziranih standardih ali nezadostnostim v določbah tretjega in četrtega odstavka 7. člena tega pravilnika;
    – ali je njeno neskladnost mogoče pripisati napačni uporabi takšnih standardov oziroma publikacij;
    – ali je njeno neskladnost mogoče pripisati temu, da ni uporabljena dobra inženirska praksa, predpisana v 4. členu tega pravilnika.