4. IV. DOMNEVA O SKLADNOSTI
4.1 7. člen - (seznam slovenskih standardov)

Minister, pristojen za gospodarstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane evropske standarde, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti električne opreme z zahtevami po tem pravilniku (v nadaljnjem besedilu: seznam standardov).
    Kadar je električna oprema izdelana v skladu s standardi, navedenimi v seznamu standardov, ki opredeljujejo način izpolnjevanja ene ali več bistvenih varnostnih zahtev, velja domneva, da je v skladu z ustreznimi bistvenimi varnostnimi zahtevami, določenimi v 4. členu tega pravilnika.
    Če slovenski standardi še niso izdani, velja domneva, da je električna oprema proizvedena v skladu z določbami 4. člena tega pravilnika, če ustreza varnostnim zahtevam Evropskega komiteja za standardizacijo v elektrotehniki (European Committee for Electrotechnical Standardization; CENELEC) ali Mednarodne komisije za elektrotehniko (International Electrotechnical Commission; IEC).
    Če standardi iz prvega odstavka tega člena in varnostne zahteve iz drugega odstavka tega člena še niso pripravljeni in izdani, velja domneva, da je električna oprema skladna z zahtevami 4. člena tega pravilnika ter se ne sme omejevati njenega dajanja v promet in prostega pretoka, če je izdelana v skladu z varnostnimi zahtevami, podanimi v veljavnem standardu države članice EU, iz katere prihaja proizvajalec, če ta standard zagotavlja enakovreden nivo varnosti, kot se zahteva v Republiki Sloveniji.
4.2 8. člen - (skladnost z določbami pravilnika)

Na električno opremo je treba pred predajo v promet namestiti oznako CE, kot je določeno v 10. členu tega pravilnika, ki dokazuje skladnost z določbami tega pravilnika in s postopkom za ugotavljanje skladnosti, opisanim v Prilogi IV, ki je sestavni del tega pravilnika.
    Če nadzorni organ, določen v 11. členu tega pravilnika, zahteva dodatna pojasnila, lahko proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Evropski skupnosti v roku, ki ga določi nadzorni organ, predloži poročilo o skladnosti električne opreme z določbami 4. člena tega pravilnika, ki ga je sestavil organ za ugotavljanje skladnosti, priglašen v skladu z določbo 12. člena tega pravilnika.
    Če za električno opremo veljajo še drugi predpisi, ki prav tako zahtevajo oznako CE, ta oznaka pomeni, da se pri omenjeni opremi predpostavlja tudi skladnost z določili teh predpisov.