3. III. DAJANJE V PROMET
3.1 4. člen - (zahteve)

Ta pravilnik določa ukrepe, ki zagotavljajo, da se v promet daje samo taka oprema, ki je konstruirana v skladu z dobro inženirsko prakso za varnost in je v veljavi Evropski skupnosti, in ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali premoženja, če je primerno vgrajena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je izdelana.
    Glavni elementi varnosti, ki so navedeni v prejšnjem odstavku, so določeni v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
3.2 5. člen - (izpolnjevanje zahtev pravilnika)

Električni opremi, ki ustreza določbi prejšnjega člena tega pravilnika, se ob pogojih iz 7. in 8. člena tega pravilnika, ne sme omejevati prostega dajanja v promet iz varnostnih razlogov.
3.3 6. člen - (zahteve pri priključitvi na omrežje ali pri dobavi električne energije)

Podjetja za distribucijo in prenos električne energije ne smejo pri priključevanju na omrežje ali pri dobavi električne energije uporabnikom električne opreme postavljati strožjih zahtev za varnost električne opreme, kot so opredeljene v 4. členu tega pravilnika.