Spoštovani,

Šolski center Celje, Višja strokovna šola, sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji izbrana na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene.

V študijskem letu 2019/2020 bomo na Višji strokovni šoli v okviru projekta izvajali izredni študij v višješolskih strokovnih programih avtoservisni menedžment, gradbeništvo, mehatronika in strojništvo, za pridobitev višje strokovne izobrazbe.

 

Za izbrane in vpisane izredne študente bo študij od začetka študijskega leta 2019/2020 pa do zaključka študija brezplačen, če bodo redno izpolnjevali svoje študijske obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju. Šola pa lahko udeležencem zaračuna prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov, ki je Priloga 1 k Pravilniku o šolninah in prispevkih v višjem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2011).

Kdo se lahko vključi v program?

V program brezplačnega študija se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje in imeti mora aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študent, ki je že bil vpisan tri leta v višješolski program, se ne more vključiti v projekt. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat izpolniti prijavo in dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. potrdilo delodajalca, izpis ZPIZ o zavarovanju v Republiki Sloveniji, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, ipd.).

Obveznosti vključenih v projekt

Z vsakim vpisanim in izbranim kandidatom v program, se sklene pogodba o izobraževanju. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo študent moral opraviti, pri čemer se upoštevajo predhodno opravljene študijske obveznosti.

Če študent ne opravi vseh obveznosti določenih v pogodbi ali prekine študij, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

 

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali študenti, vključeni v projekt trikrat izpolniti Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič  – ob vključitvi udeležencev v program; drugič – najkasneje 4 tedne po zaključku programa in tretjič – najkasneje 6 mesecev po zaključku programa.

 

Merila za vključitev v projekt

Študijska komisija višje šole je za študijsko leto 2019/2020 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • za 1. letnik/ciklus je razpisanih 40 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je enak merilom, ki veljajo v primeru omejitve vpisa za prvi vpis v študijski program: več na http://vps.vss-ce.com/VPS/;
  • za 2. ciklus je razpisanih 30 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je število opravljenih kreditnih točk, in sicer najmanj 20 KT in povprečna ocena opravljenih izpitov;
  • za 3. ciklus je razpisanih 20 vpisnih mest – kriterij za izbor kandidatov je število opravljenih kreditnih točk, in sicer najmanj 40 KT in povprečna ocena opravljenih izpitov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklusih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Način in rok za prijavo v projekt

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu Višje strokovne šole, in sicer https://vss.sc-celje.si.

Rok za prijavo v projekt je ČETRTEK, 10. 10. 2019 do 12.00 ure. Vloga obsega izpolnjena obrazca, ki sta priloga tega vabila ter dodatna dokazila, ki so navedena na prijavi – v primeru vpisa v 1. ciklus študija.

 
Vlogo pošljete po navadni pošti v zaprti ovojnici z vidno oznako »Prijava za vključitev v projekt MUNERA 3« na naslov Šolski center Celje, Višja strokovna šola, Pot na Lavo 22, 3000 Celje, z navedbo polnega naslova pošiljatelja, ali oddate osebno v referatu višje šole. Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.

 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 15. 10. 2019. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju v okviru projekta.

Dodatne informacije o brezplačnem izrednem študiju v okviru projekta MUNERA 3
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov alojz.razpet@sc-celje.si oziroma lahko vsak delovni dan pokličete med 9. in 11. uro na referat šole tel. št. 03 428 58 53.

 

Celje, 23. 9. 2019

MUNERA 3 – Vloga za vklučitev v brezplačni izredni študij v okviru projekta Munera 3

MUNERA 3 – Potrdilo delodajalca o statusu zaposlenega

 

Skip to content