Šolski center Celje, Višja strokovna šola objavlja na podlagi Pravilnika o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (Uradni list RS, št. 76/2014) razpis za pridobitev naziva predavatelj višje strokovne šole za predmete študijskih programov:

 1. ATOSERVISNI MENEDŽMENT:
 • Poslovno komuniciranje,
 • Poslovni in tehnični tuj jezik – nemščina,
 • Varnostni in udobnostni sistemi;
 1. GRADBENIŠTVO:
 • Poslovno komuniciranje in vodenje,
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina,
 • Prometni objekti;
 1. MEHATRONIKA;
 • Poslovno komuniciranje in vodenje,
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina,
 • Tehnološki procesi;
 1. STROJNIŠTVO;
 • Poslovno komuniciranje in vodenje,
 • Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina,
 • Tehnologija,
 • Snovanje in konstruiranje orodij,
 • Izdelava in vzdrževanje orodij.

 

Kandidati za pridobitev naziva predavatelj višje šole morajo izpolniti pogoje določene v 33. in 34. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št 86/2004, 100/2013), za predmete v posameznem programu pa izobrazbo s področja, ki ga je za predmet v skladu s 4. členom Pravilnika o izobrazbi predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS. št. 35/2011) določil minister v posebnem delu višješolskega študijskega programa: http://www.cpi.si/visjesolski-studijski-programi.aspx.

 

Pri prijavi upoštevajte postopek za imenovanje predavateljev višjih strokovnih šol:

 • Pravilnik o merilih za določitev vidnih dosežkov za pridobitev naziva predavatelj višje šole (pdf)
 • Pravilnik o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole (pdf)
 • Navodilo za predložitev dokumentacije pri imenovanju predavateljev (doc)
 • Obrazec 1 – Izjava (doc)

Kandidati za imenovanje v naziv morajo k vlogi priložiti:

 1. vlogo za imenovanje,
 2. življenjepis (Europass),
 3. dokazilo o pridobljeni izobrazbi (overjene fotokopije),
 4. dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice ali potrdilo delodajalca),
 5. podpisano izjavo (Obrazec1 – original), v kateri navedejo študijski/e program/e in predmet/e, za katere želijo biti imenovani,
 6. dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili, in sicer najmanj:
 7. dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in
 8. dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela (upoštevajte kataloge znanj),

 

Kandidati pošljejo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 15 dni od objave razpisa na naslov:

Šolski center Celje

Višja strokovna šola – „Razpis VSŠ“

Pot na Lavo 22

3000 Celje

 

Kandidati bodo o pridobitvi naziva obveščeni po končanem uradnem postopku.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na e-naslov: alojz.razpet@sc-celje.si

 

Datum objave: 31. 03. 2017


Priloga:

Skip to content